ശംഖാദിയോഗഫലങ്ങൾ

ധീമാൻ ശംഖസമുത്ഭവോ ഗുണനിധിർ-
വ്വീര്യാന്വിതോ ജ്ഞാനവാൻ
ചക്രേസർവ്വഗുണാലയോ നരപതി-
സ്സാമ്രാജ്യസമ്പദ്യുതഃ
സമുദ്രേ ജനവല്ലഭോƒതികൃപണോ
വിത്തേശ്വരോഭോഗവാൻ
വിഖ്യാതോബഹുനാമഭിർദ്ധനവതാം
ശ്രേഷ്ഠോ മഹേന്ദ്രോത്ഭവഃ

സാരം :-


ശംഖയോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ അനേകഗുണങ്ങളും വീര്യവും അറിവും ഉള്ളവനായിരിക്കും.

ചക്രയോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ എല്ലാ ഗുണങ്ങളുടേയും ഇരിപ്പിടമായും രാജാവോ രാജതുല്യനോ ആയും സകല സാമ്രാജ്യസമ്പത്തുകളുള്ളവനായും ഭവിക്കും. ചക്രയോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ ചക്രവർത്തിയാകും.

സമുദ്രയോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ ജനപ്രധാനിയായും ഏറ്റവും ലുബ്ധനായും ധനാധിപനായും ഭോഗസുഖമുള്ളവനായും ഭവിക്കും.

ശചീവല്ലഭയോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ ഏറ്റവും യശസ്സുള്ളവനായും ധനവാന്മാരിൽവച്ച് പ്രധാനിയായും ഭവിക്കും.

*************************************************

ഏഴു ഗ്രഹങ്ങളും ലഗ്നം, മൂന്നാം ഭാവം, അഞ്ചാം ഭാവം, ഏഴാം ഭാവം, ഒമ്പതാം ഭാവം, പതിനൊന്നാം ഭാവം എന്നീ ഭാവങ്ങളിലായി നിന്നാൽ " ചക്രയോഗം "

ഏഴു ഗ്രഹങ്ങളും രണ്ടാം ഭാവം, നാലാം ഭാവം, ആറാം ഭാവം, എട്ടാം ഭാവം, പത്താം ഭാവം, പന്ത്രണ്ടാം ഭാവം എന്നീ ഭാവങ്ങളിലായി നിന്നാൽ " സമുദ്രയോഗം ".

ഏഴു ഗ്രഹങ്ങളും ലഗ്നം, നാലാം ഭാവം, ഒമ്പതാം ഭാവം, പതിനൊന്നാം ഭാവം എന്നീ ഭാവങ്ങളിലായി നിന്നാൽ " ശംഖയോഗം ".

 രണ്ടാം ഭാവം, മൂന്നാം ഭാവം, ആറാം ഭാവം, ഏഴാം ഭാവം, പത്താം ഭാവം, പതിനൊന്നാം ഭാവം എന്നീ ഭാവങ്ങളിലായി  ഗ്രഹങ്ങളും നിന്നാൽ "ശചീവല്ലഭയോഗം"