ധേനുയോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ

സാന്നപാനവിഭവോƒഖിലവിദ്യാ-
പുഷ്കലോƒധികകുടുംബവിഭൂതിഃ
ഹേമരത്നധനധാന്ന്യസമൃദ്ധോ
രാജരാജ ഇവ രാജതി ധേനൗ.

സാരം :-
ധേനുയോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ അന്നപാന്നവിഭവങ്ങളും സകല വിദ്യകളും കുടുംബൈശ്വര്യപുഷ്ടിയും ഉള്ളവനായും സ്വർണ്ണരത്നാദികളായ ധനങ്ങളുടെ അഭിവൃദ്ധികൊണ്ട് വൈശ്രവണതുല്യനായും ഭവിക്കും.