ഭാവനാശത്തെ - ഭാവപുഷ്ടിയെ ചെയ്യുന്നതാണ്

നാശസ്ഥാനഗതോ ദിവാകരകരൈർ-
ല്ലപ്തസ്തു യത്ഭാവപോ
നീചാരാതിഗൃഹം ഗതോ യദി ഭവേൽ
സൗമ്യൈരയുക്തേക്ഷിതഃ
തത്ഭാവസ്യ വിനാശനം വിതനുതേ
താദൃഗ്വിധോƒന്യോƒസ്തിചേ-
ത്തത്ഭാവോƒപി ഫലപ്രദോ ന ഹി ശുഭ-
ശ്ചേന്നാശമുഗ്രഗ്രഹഃ.

സാരം :-

ഭാവാധിപനായ ഗ്രഹത്തിന്റെ അഷ്ടമസ്ഥിതി (എട്ടാം ഭാവസ്ഥിതി), മൗഢ്യം, നീചരാശിയിലോ ശത്രുക്ഷേത്രത്തിലോ ഉള്ള സ്ഥിതി, ശുഭഗ്രഹങ്ങളുടെ യോഗദൃഷ്ട്യഭാവം (ശുഭഗ്രഹങ്ങളുടെ യോഗദൃഷ്ടികൾ ഇല്ലാതിരിക്കുക), പാപഗ്രഹസംബന്ധം എന്നിവയെല്ലാം ഭാവനാശത്തെ ചെയ്യുന്നതാണ്. 

ഭാവാധിപനായ ഗ്രഹത്തിന്റെ ഇഷ്ടഭാവസ്ഥിതി, ബലം മുതലായവയെല്ലാം ഭാവപുഷ്ടിയെ ചെയ്യുന്നതാണ്.

എല്ലാ ഭാവത്തിലും ശുഭഗ്രഹങ്ങൾ ഭാവപുഷ്ടിപ്രദന്മാരാണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊൾകയും വേണം.