ഭാവത്തിന് ശുഭാനുഭവം - ഹാനിയും - ഗുണദോഷസമ്മിശ്രം

തത്തദ്ഭാവത്രികോണ ധനസുഖമദനേ
ചാസ്പദേ സൗമ്യയുക്തേ
പാപാനാം ദൃഷ്ടിഹീനേ ഭവനപസഹിതേ
പാപഖേടൈരയുക്തേ
ഭാവാനാം പുഷ്ടിമാഹുസ്സകല ശുഭകരീ-
മന്യഥാ ചേൽ പ്രണാശം
മിശ്രം മിശ്രൈർവ്വിഹംഗൈസ്സകലമപി തഥാ
മൂർത്തിഭാവാദികാനാം.

സാരം :-

ലഗ്നാദികളായ ഭാവങ്ങളുടെ 1,4,5,7,9,10 എന്നീ ഭാവങ്ങളിൽ ശുഭഗ്രഹങ്ങൾ നിൽക്കുക, ഭാവാധിപനായ ഗ്രഹത്തിന്റെ യോഗദൃഷ്ട്യാദിസംബന്ധം ഉണ്ടായിരിക്കുക, പാപഗ്രഹസംബന്ധമില്ലാതെ വരിക ഇങ്ങനെയായാൽ ആ ഭാവത്തിന് ശുഭാനുഭവമുണ്ടാകും. ഇതിന് വിപരീതമായാൽ ഭാവത്തിനു ഹാനിയും ശുഭാശുഭസമ്മിശ്രയോഗമാണെങ്കിൽ ഗുണദോഷസമ്മിശ്രഫലാനുഭവവും ഉണ്ടായിരിക്കുകയും ചെയ്യും.