ശുക്രദ്വാദശാംശകത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ

സുനേത്രസ്സുജനാചാരസ്സുപ്രസന്നശ്ശുചിർദ്ധനീ
കാമീ വിവാദീ സ്യാജ്ജാതോ ഭാർഗ്ഗവദ്വാദശാംശകേ.

സാരം :-

ശുക്രദ്വാദശാംശകത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ നല്ല കണ്ണുകളോടുകൂടിയവനായും സദാചാരനിഷ്ഠനായും ഏറ്റവും പ്രസന്നനായും ശുചിത്വവും ധനവും ഉള്ളവനായും കാമിയായും വ്യവഹാരിയായും ഭവിക്കും.