ഗ്രഹങ്ങളുടെ കാരകത്വം പറയുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം

സംജ്ഞാദ്ധ്യായേ യസ്യ യദ് ദ്രവ്യമുക്തം
കർമ്മാജിവേ യച്ച തസ്യോപദിഷ്ടം
ഭാവസ്ഥനാലോകയോഗോത്ഭവം ച
തത്തത്സർവ്വം തസ്യ യോജ്യം ദശായാം.

സാരം :-

കാരകദ്രവ്യങ്ങൾ (ഗ്രഹങ്ങളുടെ കാരകത്വവസ്തുക്കൾ), കർമ്മങ്ങൾ, ഹോരയിലെ സംജ്ഞാദ്ധ്യായോക്തങ്ങളായ ഗ്രഹവസ്തുക്കൾ, കർമ്മാജീവോക്തങ്ങളായ ഫലഭേദങ്ങൾ, ഭാവസ്ഥിതിഫലം, രാശിസ്ഥിതിഫലം, ഗ്രഹദൃഷ്ടിഫലം, ഗ്രഹയോഗഫലം, മുതലായ എല്ലാ ഫലങ്ങളും അതാതു ഗ്രഹങ്ങളുടെ ദശകളിലും അപഹാരങ്ങളിലും യോജിപ്പിച്ചു യഥോചിതം ഫലങ്ങളെ നിർണ്ണയിച്ചു പറഞ്ഞുകൊൾകയും വേണം.