സൂര്യഹോരയിൽ ജനിക്കുന്നവൻ

ശൂരോ മാനീ മതിമാൻ
പാപഗതിശ്ചാഖിലക്രിയാരംഭഃ
കർക്കശദേഹോ ബലവാൻ
ജാതസ്സ്യാൽ സൂര്യഹോരായാം.

സാരം :-

സൂര്യഹോരയിൽ ജനിക്കുന്നവൻ ശൂരനായും അഭിമാനിയായും ബുദ്ധിമാനായും പാപാചാരമുള്ളവനായും എല്ലാ കർമ്മങ്ങളെയും ആരംഭിക്കുന്നവനായും ബലവാനായും കാർക്കശ്യമുള്ള ശരീരത്തോടുകൂടിയവനായും ഭവിക്കും.