ബുധത്രിംശാംശകത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ

വിദ്വാൻ വിനയസമ്പന്നസ്സുശീലസ്സുജനപ്രിയഃ
ഗുരുഭക്തിരതശ്ശാന്തസ്സൗമ്യത്രിംശാംശകേ ഭവേൽ.

സാരം :-

ബുധത്രിംശാംശകത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ വിദ്വാനായും ഏറ്റവും വിനയമുള്ളവനായും സൽസ്വഭാവവും സജ്ജനങ്ങളിൽ സന്തോഷവും ഗുരുജനങ്ങളിൽ ഭക്തിയും ശാന്തതയും ഉള്ളവനയും ഭവിക്കും