ചൊവ്വയുടെ ദ്രേക്കാണത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ

ഭൂമിസുതദ്രേക്കാണേ
പുരുഷോ ജാതോ ഭവേൽ സദാ കോപീ
പാപരതസ്സാഹസികോ
ബന്ധുദ്വേഷീ സുവേഷമദ്ധ്യകൃശഃ

സാരം :-

ചൊവ്വയുടെ ദ്രേക്കാണത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ എപ്പോഴും കോപിക്കുന്നവനായും പാപകർമ്മങ്ങളിൽ താൽപര്യമുള്ളവനായും സാഹസികനായും ബന്ധുക്കളെ ദ്വേഷിക്കുന്നവനായും നല്ല വേഷത്തോടും കൃശമായ മദ്ധ്യപ്രദേശത്തോടുംകൂടിയവനായിരിക്കും.