സൂര്യദ്വാദശാംശകത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ

വിദഗ്ദ്ധോ ലോകവിഖ്യാതഃ പ്രഗത്ഭോ രണവല്ലഭഃ
രാജപ്രേഷ്യോ ഭാവദ്രോഗീ ഭാസ്കരദ്വാദശാംശകേ.

സാരം :-

സൂര്യദ്വാദശാംശകത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ വൈദഗ്ദ്ധ്യവും ലോകപ്രസിദ്ധിയും പ്രതിഭയും (നവനവോന്മേഷത്തോടുകൂടിയ ബുദ്ധിയും) ഉള്ളവനായും യുദ്ധപ്രിയനായും രാജഭൃത്യനായും രോഗിയായും ഭവിക്കും.