കുജദ്വാദശാംശകത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ

ലോലഃ ക്രൂരേക്ഷണോ ധൂർത്തോ ബലവാൻ വ്യസനപ്രിയഃ
ചോരശ്ശൂരഃ പുമാൻ ഹിംസ്രോ ഭൂമിജദ്വാദശാംശകേ.

സാരം :-

കുജദ്വാദശാംശകത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ ചപലതയും നേത്രങ്ങൾക്ക് ക്രൗര്യവും വിടപ്രകൃതിയും വ്യസനങ്ങളിൽ പ്രിയവും ചൗര്യവൃത്തിയും ശൌര്യവും ഹിംസാശീലവും ഉള്ളവനായും ഭവിക്കും. ഇവിടെ വ്യസനങ്ങൾ എന്നത് പരവധൂപ്രസക്തി, മദ്യപാനം, ചൂതുകളി, നായാട്ട്, വാക്പാരുഷ്യം, ദണ്ഡപാരുഷ്യം, അർത്ഥദൂഷണം എന്നീ സപ്തവ്യസനങ്ങളാകുന്നു.