ചന്ദ്രക്ഷേത്രത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ

പ്രസന്നാനനനേത്രശ്ച സുസൗഖ്യോ ജ്ഞാനസംയുതഃ
സ്ത്രീപ്രിയശ്ച ഭവേദ് ഭോഗീ ചന്ദ്രക്ഷേത്രസമുത്ഭവഃ

സാരം :-

ചന്ദ്രക്ഷേത്രത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ പ്രസന്നമുഖനായും പ്രസന്നങ്ങളായ കണ്ണുകളോടുകൂടിയവനായും ഏറ്റവും സുഖമുള്ളവനായും ജ്ഞാനിയായും സ്ത്രീകളിൽ പ്രിയവും ഭോഗവും ഉള്ളവനായും ഭവിക്കും.