സൂര്യനവാംശകത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ

അല്പകേശസ്സദാ തീക്ഷ്‌ണഃ പിത്തരോഗീ സ്വതന്ത്രവാൻ
നിത്യോത്സാഹീ ഭവേജ്ജാതഃ പുമാൻ സൂര്യനവാംശകേ.

സാരം :-

സൂര്യനവാംശകത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ അല്പമായ തലമുടികളോടുകൂടിയവനായും ക്രൂരനായും പിത്തരോഗിയായും സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ളവനായും എപ്പോഴും ഉത്സാഹശീലത്തോടുകൂടിയവനായും ഭവിക്കും.