ചൊവ്വാക്ഷേത്രത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ

ദ്വേഷ്യഃ പ്രേഷ്യസ്സദാ ക്രൂരഃ കലഹീ വ്യസനപ്രിയഃ
ഉത്സാഹീ സാഹസീ ജാതഃ കുജക്ഷേത്രേ ഭവേന്നരഃ

സാരം :-

ചൊവ്വാക്ഷേത്രത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ ദ്വേഷാർഹനായും ഭൃത്യപ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നവനായും ക്രൂരസ്വഭാവവും കലഹവും ഉള്ളവനായും വ്യസനത്തിൽ പ്രിയമുള്ളവനായും ഉത്സാഹിയായും സാഹസികനായും ഭവിക്കും.