ചന്ദ്രദ്രേക്കാണത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ

ശീതാംശുദ്രേക്കാണേ
സുഖസുതവിഭവാഭിമാനശൌര്യയുതഃ
നാര്യാശ്രയോ വിജയവാൻ
പുരുഷോ ജാതോ ഭവേൽ സകലനാഥഃ

സാരം :-

ചന്ദ്രദ്രേക്കാണത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ സുഖം, പുത്രന്മാർ, സമ്പത്ത്, അഭിമാനം, ശൌര്യം എന്നിവളോടുകൂടിയവനായും സ്ത്രീകളെ ആശ്രയിക്കുന്നവനായും വിജയിയായും എല്ലാവരുടേയും നാഥനായും ഭവിക്കും.