ശുക്രനവാംശകത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ

അതിരോഷോƒതികർമ്മാ ച ദീർഘായുസ്സുഖഭോജനഃ
ലോകപ്രിയോƒംഗനാസക്തോ ദാതാ ശുക്രാംശജഃ പുമാൻ

സാരം :-

ശുക്രനവാംശകത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ വളരെ കോപമുള്ളവനായും വലിയ കാര്യങ്ങളെ ചെയ്യുന്നവനായും ദീർഘായുസ്സായും സുഖഭോജനത്തിൽ പ്രിയമുള്ളവനായും ജനസമ്മതനായും സ്ത്രീകളിൽ ആസക്തി ഉള്ളവനായും ദാതാവായും ഭവിക്കും.