ഗുരുദ്വാദശാംശകത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ

ശുദ്ധാത്മാ ഭൃത്യസംയുക്തഃ കുലശ്രേഷ്ഠ പ്രഭുസ്സുഖീ
വിദ്വാൻ സുധാർമ്മികോ ജാതസ്സുരേഡ്യദ്വാദശാംശകേ.

സാരം :-

ഗുരുദ്വാദശാംശകത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ ശുദ്ധാത്മാവായും ഭൃത്യന്മാരോടുകൂടിയവനായും സ്വജനങ്ങളാൽ പൂജിക്കപ്പെടുന്നവനായും ഏറ്റവും ധനവാനോ പ്രഭുവോ ആയും സുഖമനുഭാവിക്കുന്നവനായും വിദ്വാനായും ഏറ്റവും ധർമ്മിഷ്ഠനായും ഭവിക്കും.