സൂര്യദ്രേക്കാണത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ

തീക്ഷ്‌ണാംശുദ്രേക്കാണേ
തീക്ഷ്‌ണശ്ശൂരഃ പ്രധാനജനസേവീ
പിത്താത്മാ നയനഗദോ
ജാതഃ പുരുഷോ ഭവേൽ കുപിതഃ

സാരം ;-

സൂര്യദ്രേക്കാണത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ തീക്ഷ്‌ണനായും പ്രധാന ജനങ്ങളെ സേവിക്കുന്നവനായും പിത്താധികനായും കണ്ണിൽ രോഗമുള്ളവനായും വേഗത്തിൽ കോപിക്കുന്നവനായും ഭവിക്കും.