ബുധന്റെ ദ്രേക്കാണത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ

ശശിതനയദ്രേക്കാണേ
വാഗ്മീ ശില്പീ ശരീരസുഭഗശ്ച
നയവിനയഖ്യാതിയുതോ
ജാതഃ പുരുഷോ ഭവേത്സ്വവൃന്ദപതിഃ

സാരം :-

ബുധന്റെ ദ്രേക്കാണത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ നല്ലവണ്ണം പറയുന്നവനായും ശില്പകലകളിൽ ജ്ഞാനമുള്ളവനായും നല്ല ശരീരത്തോടും സൗഭാഗ്യത്തോടുംകൂടിയവനായും നയവും വിനയവും പ്രസിദ്ധിയും ഉള്ളവനായും സ്വജനശ്രേഷ്ഠനായും ഭവിക്കും.