രാഹുവിന്റെ കാരകത്വം

കീലഃ പാശോ ലതാ സൂച്യഹിവിഷവിഷമ-
വ്യാദ്ധ്യനർത്ഥാഹിവാസ-
സ്ഥാനാരണ്യശ്വലൂതാശലലിഘുണസൃഗാ-
ലാദയഃ കീർത്തിദാർഢ്യം
കണ്ഡൂഃ കാകോളപൈതാമഹനദതടിനീ-
ഗർത്തദുർഗ്ഗാതപത്ര-
ഛത്മാഗാധാംബുകുല്യാനയനകരപദാ-
ഘാതകുഷ്ഠാനി രാഹോഃ.

സാരം :-

കുറ്റി, ആണി, വള്ളി, സൂചി, സർപ്പം, സർപ്പവിഷം, വിഷമവ്യാധി, അനർത്ഥം, സർപ്പാലയം, കാവ്, കാട്, പട്ടി, ചിലന്തി, മുള്ളൻ, പുഴു, കുറുക്കൻ, കീർത്തി, ചൊറിചിരങ്ങുകൾ, കാളകൂടാദിവിഷം, പിതാമഹൻ, നദി, നദം, കുഴി, പൊത്ത്, കോട്ട, ദുർഗ്ഗമസ്ഥലം, കുട, കപടം, അഗാധജലം, കൈത്തോട്‌, കരപാദനേത്രവൈകല്യങ്ങൾ, കഷ്ഠാദിത്വഗ്രോഗം മുതലായവയെല്ലാം രാഹുവിനെക്കൊണ്ട് പറയണം.