ബുധക്ഷേത്രത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ

ഗുണീ ബഹുമതിഃ ഖ്യാതഃ സത്യവാൻ ജ്ഞാനവാൻ ധനീ
ശില്പീ ലോകപ്രിയസ്സൗമ്യക്ഷേത്രജസ്സംഭവേന്നരഃ

സാരം :-

ബുധക്ഷേത്രത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ ഗുണവാനായും ഏറ്റവും ബുദ്ധിയും പ്രസിദ്ധിയും ഉള്ളവനായും സത്യവാനായും ധനവാനായും അറിവുള്ളവനായും ശില്പകലകളിൽ നിപുണനായും ലോകപ്രിയനായും ഭവിക്കും.