ചന്ദ്രനവാംശകത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ

ശുഭദൃഷ്ടിസ്സുവാക് ശുദ്ധസ്സുബോധസ്സുജനപ്രിയഃ
സുഖീ സുവക്ത്രഃ പശുമാൻ ഭവേച്ചന്ദ്രനവാംശകേ.

സാരം :-

ചന്ദ്രനവാംശകത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ ഭംഗിയുള്ള കണ്ണുകളോടും ശോഭനമായ വാക്കുകളോടുംകൂടിയവനായും അറിവും സജ്ജനങ്ങളിൽ സന്തോഷവും സുഖവും സുമുഖതയും വളരെ പശുക്കളും ഉള്ളവനായും ഭവിക്കും.