ബുധദ്വാദശാംശകത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ

അനോപമഗുണോപേതഃഖ്യാതോ ദ്യൂതപ്രിയസ്സുവാക്
സുഖഭോജീ ഭവേജ്ജാതശ്ചന്ദ്രജദ്വാദശാംശകേ.

സാരം :-

ബുധദ്വാദശാംശകത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ അനന്യസാധാരണ ഗുണങ്ങളോടുകൂടിയവനായും പ്രസിദ്ധനായും ചൂതുകളികളിൽ താൽപര്യമുള്ളവനായും വാഗ്മിയായും സുഖഭോജിയായും ഭവിക്കും.