ബുധനവാംശകത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ

സർവ്വതഃ സർവ്വകാര്യാപ്തിഃ സദാചാരസ്സുവേഷവാൻ
കുലാഢ്യാഃ കീർത്തിമാൻ വിദ്വാൻ ഭവേൽ ബുധനവാംശജഃ

സാരം :-

ബുധനവാംശകത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ എല്ലായിടത്തും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സാധിക്കുന്നവനായും സദാചാരമുള്ളവനായും വിദ്വാനായും നല്ലവേഷത്തോടുകൂടിയവനായും കുലമുഖ്യനായും കീർത്തിമാനായും ഭവിക്കും.