ജന്മനക്ഷത്രത്തിനു പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മൃഗവൃക്ഷപക്ഷിദേവതാദികളെയും

ഏതേ നിത്യം വന്ദനീയ ആയുഷ്കാമീ വിശേഷതഃ
ആയുഷ്കാമീ സ്വകം വൃക്ഷം ഛേദയേന്ന കദാചന.

സാരം :-

അവരവരുടെ ജന്മനക്ഷത്രത്തിനു പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മൃഗവൃക്ഷപക്ഷിദേവതാദികളെയും നിയമേന വന്ദിക്കേണ്ടതാകുന്നു. എന്നാൽ ആയുഃശ്രീസുഖാദി ശുഭാനുഭവം ഉണ്ടാകും. 

ആയുസ്സിനെ കാമിക്കുന്നവൻ ഒരിക്കലും അവരവരുടെ ജന്മവൃക്ഷത്തെ ഛേദിക്കയോ മൃഗപക്ഷികളെ ഉപദ്രവിക്കുകയോ ചെയ്യരുത്തെന്നാണ് ആചാര്യാഭിപ്രായം.