ചന്ദ്രദ്വാദശാംശകത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ

സുനേത്രസ്സുജനാചാരസ്സുപ്രസന്നസ്സദാശുചിഃ
തപസ്വീ മൃദുവാക്സ്വങ്ഗശ്ശശാങ്കദ്വാദശാംശകേ.

സാരം :-

ചന്ദ്രദ്വാദശാംശകത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ നല്ല കണ്ണുകളുള്ളവനായും സദാചാരത്തോടും ഏറ്റവും പ്രസന്നതയോടും എപ്പോഴും ശുചിത്വത്തോടുകൂടിയവനായും തപസ്വിയായും ഭംഗിയായും പതുക്കെയും സംസാരിക്കുന്നവനായും സുന്ദരനായും ഭവിക്കും.