ശുക്രന്റെ ദ്രേക്കാണത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ

അസുരഗുരുദ്രേക്കാണേ
സുശരീരഃ ഖ്യാതിമാനശൌര്യയുതഃ
പ്രീതസ്സുഖീ പ്രിയാവാൻ
ജാതോ മനുജോ ഭവേൽ കുലശ്രേഷ്ഠഃ

സാരം :-

ശുക്രന്റെ ദ്രേക്കാണത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ നല്ല  ശരീരവും പ്രസിദ്ധിയും അഭിമാനവും ശൌര്യവും സന്തോഷവും സുഖവും നല്ല ഭാര്യയും ഉള്ളവനായും കുലശ്രേഷ്ഠനായും ഭവിക്കും.