ദുഃസ്ഥാനാധിപനായ ഗ്രഹം തന്റെ മറ്റൊരു രാശിയായ സ്വക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നാൽ

ദുഃസ്ഥാനപസ്തദിതരസ്സ്വഗൃഹസ്ഥിതശ്ചേൽ
സ്വക്ഷേത്രഭാവഫലമേവ കരോതി നാന്യൽ
മന്ദോ മൃഗേ സുതഗൃഹേ യദി പുത്രസിദ്ധിഃ
ഷഷ്ഠാധിപത്യകൃതദോഷഫലം ന ചാത്ര.

സാരം :-

ദുഃസ്ഥാനാധിപനായ ഗ്രഹം (അനിഷ്ടഭാവാധിപനായ ഗ്രഹം) തന്റെ മറ്റൊരു രാശിയായ സ്വക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നാൽ താൻ ഇരിക്കുന്ന ആ ഭാവത്തിന്റെ ഫലമല്ലാതെ ദുഃസ്ഥാനത്തിന്റെ ഫലം സംഭവിക്കുകയില്ല.

കന്നിലഗ്നത്തിൽ ജനിക്കുന്നവർക്ക് ആറാംഭാവാധിപത്യംകൂടിയുള്ള ശനി പഞ്ചമഭാവമായ (അഞ്ചാം ഭാവമായ) മകരം രാശിയിൽ നിന്നാൽ പുത്രഭാവഫലം പുഷ്ടമായിരിക്കുന്നതും ഷഷ്ഠാധിപത്യദോഷം (ആറാംഭാവാധിപത്യ ദോഷം) സംഭവിക്കാത്തതുമാണെന്ന് സാരം. ഇങ്ങനെ തന്നെ ശേഷം ഭാവഫലങ്ങളേയും പറഞ്ഞുകൊള്ളണം.