വ്യാഴത്തിന്റെ ദ്രേക്കാണത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ

ദേവഗുരുദ്രേക്കാണേ
ജാതോ മനുജോ ഭവേൽ സ്വകുലനാഥഃ
സുമതിർദ്വിജബുധഭക്തോ
ബഹുഗുണസിന്ധുസ്സദാ വിഭവലാഭഃ

സാരം :-

വ്യാഴത്തിന്റെ ദ്രേക്കാണത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ കുലമുഖ്യനായും ഏറ്റവും ബുദ്ധിമാനായും ദേവബ്രാഹ്മണഭക്തനായും അനേക ഗുണങ്ങൾക്ക് ഇരിപ്പിടമായും എപ്പോഴും ദ്രവ്യലാഭമുള്ളവനായും ഭവിക്കും.