ശുക്രത്രിംശാംശകത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ

കാമീ സുഖീ വിനോദീ ച കല്യാണഗുണസംയുതഃ
ധനവാൻ ഗുണവാൻ ജാതശ്ശുക്രത്രിംശാംശകേ ഭവേൽ.

സാരം :-

ശുക്രത്രിംശാംശകത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ കാമശീലവും സുഖവും വിനോദവും ഉള്ളവനായും നല്ല ഗുണങ്ങളോടുകൂടിയവനായും ധനവാനായും ഗുണവാനായും ഭവിക്കും.