ശനിനവാംശകത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ

കഷ്ടോƒനിഷ്ഠുരഃ കോപീ ലുബ്ധോ നീചജനപ്രിയഃ
രോഗീ ദരിദ്രോ ദുർബുദ്ധിഃ പുമാൻ ശനിനവാംശകേ.

സാരം :-

ശനിനവാംശകത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ ദുഃഖിയായും ക്രൂരനായും കോപവും പിശുക്കും ഉള്ളവനായും നീചജനങ്ങളിൽ സന്തോഷവും ഉള്ളവനായും രോഗങ്ങളും ദാരിദ്രവും ദുർബുദ്ധിയും ഉള്ളവനായും ഭവിക്കും.