കുജനവാംശകത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ

ക്രൂരദൃക് പൈത്തികഃ കോപീ സാഹസീ ചഞ്ചലാത്മകഃ
ക്ഷതഗാത്രോƒടനോ ലുബ്ധഃ പുമാൻ കുജനവാംശകേ.

സാരം :-

കുജ (ചൊവ്വ) നവാംശകത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ കണ്ണുകൾക്ക് ക്രൗര്യവും പിത്തരോഗങ്ങളും കോപവും ഉള്ളവനായും സാഹസപ്രവൃത്തികളെ ചെയ്യുന്നവനായും ചഞ്ചലമനസ്സായും ദേഹത്തിൽ മുറിവോ വ്രണമോ സംഭവിക്കുന്നവനായും സഞ്ചാരിയായും പിശുക്കനായും ഭവിക്കും.