ഷഡ്വർഗ്ഗങ്ങൾ

ദ്രേക്കാണഹോരാനവഭാഗസംജ്ഞാ-
സ്ത്രിംശാംശകദ്വാദശസംജ്ഞകാശ്ച
ക്ഷേത്രം ച യദ്യസ്യ സ തസ്യ വർഗ്ഗോ
ഹോരേതി ലഗ്നം ഭവനസ്യ ചാർദ്ധം.

സാരം :-

ദ്രേക്കാണം, ഹോരാ, നവാംശകം, ത്രിംശാംശകം, ദ്വാദശാംശകം, ക്ഷേത്രം എന്നിവയെല്ലാം ഷഡ്വർഗ്ഗങ്ങളാകുന്നു.

സപ്താംശകത്തെ ബലപിണ്ഡാനയനത്തിൽ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഹോരാചാര്യൻ അതിനെ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടില്ല.