ഭൂമിരൂപമായോ ജലരൂപമായോ ഇരിക്കുന്ന ശ്വാസം ഏതൊരുഭാഗത്തുകൂടിയാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത്

ഭാഗേ യത്ര മരുൽസ്ഥിതിഃ പുനരിഹ ക്ഷോണ്യാം ജലേ വാ യദാ
ഭാഗേ തത്ര തദേക്ഷ്യതേ യദി പുമാൻ ജ്യോതിർവിദാ കശ്ചന
ദീർഘായുർഗുണവൽകളത്രതനയഃ പുഷ്യദ്ധനശ്ചാധികം
വിജ്ഞേയഃ സ തഥാ സ്ത്രീയോƒപി വിപരീതേƒതഃ ഫലം ചാന്യഥാ.

സാരം :-

ജ്യോതിഷക്കാരൻ ഫലജിജ്ഞാസുവായ ഒരുവനെക്കണ്ടാലുടനെ ശ്വാസപരീക്ഷചെയ്തു ശ്വാസത്തിന്റെ നാഡീഭേദത്തെയും ഭൂതഭേദത്തെയും അറിഞ്ഞിട്ടു വായു ജലഭൂതമോ പൃഥിവീഭൂതമോ ആയിരുന്നാൽ, ആ മനുഷ്യനെ കണ്ടതു വായുവുള്ളഭാഗത്താണെന്നും വന്നാൽ ആ പൃച്ഛകൻ ധനസമൃദ്ധിയോടുകൂടി ഗുണമുള്ള ഭാര്യമാരോടും പുത്രന്മാരോടും ഒരുമിച്ചു ദീർഘായുസ്സായിട്ടിരിക്കും എന്നറിയണം. സ്ത്രീകളായാലും നല്ല ഭർത്താവിനോടും പുത്രന്മാരോടും ഒരുമിച്ചു ധനസമൃദ്ധിയോടുകൂടി ദീർഘായുസ്സായിരിക്കുമെന്നു പറയണം. ഇതിനു വിപരീതമായാൽ, എന്നാൽ വായു അഗ്നിമയമോ വായുമയമോ ആകാശമയമോ ആയിരിക്കയും വായുവില്ലാത്ത ഭാഗത്തുള്ള പൃച്ഛകനെ കാണുകയും ചെയ്‌താൽ അവൻ ദരിദ്രനായി ഭാര്യാനാശം, പുത്രനാശം ഇതുകളനുഭവിച്ചു നശിച്ചുപോകുമെന്നും പറയണം. സ്ത്രീയാണ് എങ്കിലും ഇതുപോലെ ഊഹിച്ചു ഫലം പറഞ്ഞുകൊള്ളുക.