വെളുത്ത പക്ഷത്തിലെ തിങ്കൾ ബുധൻ വ്യാഴം വെള്ളി എന്നീ ആഴ്ചകളിൽ ഇടതുവശം സഞ്ചരിക്കുന്ന വായു ഏറ്റവും ശുഭപ്രദമാണ്

ശുഭവാരേ ശുക്ലപക്ഷേ സിദ്ധിദാ വാമനാഡികാ
പാപവാരേ കൃഷ്ണപക്ഷേ നാഡ്യന്യാ സിദ്ധിദാധികം

സാരം :-

വെളുത്ത പക്ഷത്തിലെ തിങ്കൾ ബുധൻ വ്യാഴം വെള്ളി എന്നീ ആഴ്ചകളിൽ ഇടതുവശം സഞ്ചരിക്കുന്ന വായു ഏറ്റവും ശുഭപ്രദമാണ്. 

ഞായർ ചൊവ്വാ ശനി എന്നീ ആഴ്ചകളിൽ വതുവശമായി സഞ്ചരിക്കുന്ന ശ്വാസം അപ്പോൾ കറുത്തപക്ഷമാണെങ്കിൽ വളരെ ശുഭകരമാണ്.