അവയവങ്ങളിലെ യോനികല്പനയെ പറയുന്നു

മൂർദ്ധ്നി ധ്വജോ, ഘ്രാണപുടേ തു ധൂമ
ശ്ചാസ്യേ ഹരിഃ, ശ്രോത്രദൃശോഃ ശ്വസംജ്ഞഃ
കണ്ഠേ വൃഷഃ, പാണിയുഗേ ഖരശ്ച
ഗജശ്ച ഹൃ, ദ്യംഘ്രിയുഗേഥ കാകഃ

സാരം :-

ശരീരത്തിന്റെ എട്ട് അവയവങ്ങളിലും 8 യോനികൾ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നുണ്ട്. അവയെ ക്രമേണ പറയുന്നു.

മൂർദ്ധാവിൽ ധ്വജയോനിയും, മൂക്കിൽ ധൂമയോനിയും, മുഖത്തിൽ സിംഹയോനിയും, കണ്ണിലും ചെവിയിലും ശ്വയോനിയും, കഴുത്തിൽ വൃഷയോനിയും, കൈകളിൽ ഖരയോനിയും, ഹൃദയത്തിൽ ഗജയോനിയും, കാലുകളിൽ കാകയോനിയും, സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു.