കിഴക്കേ ദിക്കിൽ നിന്നു ധ്വജയോനിസ്ഥാനമായ മൂർദ്ധാവിൽ / സിംഹയോനിസ്ഥാനമായ മുഖത്തു / വൃഷയോനിസ്ഥാനമായ കഴുത്തിൽ / ഗജയോനിസ്ഥാനമായ ഹൃദയത്തിൽ സ്പർശിച്ചാൽ

ധ്വജസിംഹവൃഷേഭാനാം ഫലം ക്രമാൽ
ധനഗോയാനഭൂഷാണാം ലാഭഃ പ്രാഗ്ദിശി തിഷ്ഠതഃ

സാരം :-

കിഴക്കേ ദിക്ക് ധ്വജയോനിസ്ഥാനമാണല്ലോ. ഇവിടെ നിന്നു ധ്വജയോനിസ്ഥാനമായ മൂർദ്ധാവിൽ സ്പർശിച്ചാൽ ധനലാഭവും, സിംഹയോനിസ്ഥാനമായ മുഖത്തു സ്പർശിച്ചാൽ പശുക്കളുടെ ലാഭവും, വൃഷയോനിസ്ഥാനമായ കഴുത്തിൽ സ്പർശിച്ചാൽ പല്ലക്കു തോണി മുതലായ യാനസാധനങ്ങളുടെ ലാഭവും, ഗജയോനിസ്ഥാനമായ ഹൃദയത്തിൽ സ്പർശിച്ചാൽ ആഭരണലാഭവും ഫലമാകുന്നു.