ശ്വാസം അകത്തേക്കു പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ / അകത്തേയ്ക്കു പ്രവേശിച്ച ശ്വാസം പ്രവേശിച്ച നാഡിയിൽകൂടിത്തന്നെ പുറത്തേക്കു പുറപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ

അന്തർഗതേ പൃച്ഛതി പൃച്ഛകശ്ചേ
ദ്ദേവേ നരോ ജീവതി വീതരോഗഃ
തേനൈവ മാർഗേണ ബഹിർഗതശ്ചേൽ
പരേതരാജസ്യ പുരീം പ്രയാതി.

സാരം :-

ശ്വാസം നാസാരന്ധ്രങ്ങളിൽ കൂടി ഗതാഗതം ചെയ്കയാണല്ലോ പതിവ്. ശ്വാസം അകത്തേക്കു പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ പൃച്ഛകൻ രോഗകാര്യത്തെക്കുറിച്ചു ചോദിച്ചു എങ്കിൽ രോഗശാന്തി വരുമെന്നും ദീർഘായുസ്സായിരിക്കുമെന്നും പറയണം. 

എന്നാൽ അകത്തേയ്ക്കു പ്രവേശിച്ച ശ്വാസം പ്രവേശിച്ച നാഡിയിൽകൂടിത്തന്നെ പുറത്തേക്കു പുറപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ആ രോഗി മരിക്കതന്നെ ചെയ്യും. 

ഉത്തരാർദ്ധത്തിന് ഒരു പക്ഷാന്തരം കൂടിയുണ്ട്. ശ്വാസം അകത്തേയ്ക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ ചോദിക്കയാണെങ്കിൽ രോഗി ജീവിക്കുമെന്നാണല്ലോ പൂർവ്വാർദ്ധത്തിന്റെ സാരം. ശ്വാസം വെളിയിലേയ്ക്ക് പുറപ്പെടുമ്പോഴാണ് രോഗത്തെക്കുറിച്ചു ചോദിച്ചതെങ്കിൽ ആ രോഗി മരിക്കുന്നതാണ്. ഈ അർത്ഥകല്പനയ്ക്ക് "തേനൈവ മാർഗ്ഗേണ" എന്നുള്ള പ്രയോഗത്തിന് ശരിയായ ഉപപത്തി കാണുന്നില്ല.