ശിഷ്യന് ആരെയൊക്കെ നമസ്കരിയ്ക്കാം?

ഏകഗുരുവിനെമാത്രം നമസ്കരിക്കാനാണ് തന്ത്രശാസ്ത്രത്തിൽ പ്രമാണം. എന്നാൽ ലോകാചാരത്തിന് വേണ്ടി മാതാപിതാക്കന്മാരുടെ കാൽ തൊട്ടുവന്ദിക്കാവുന്നതാണ്. സ്വന്തം പിതാവിനേക്കാൾ മഹത്വം ഗുരുവിന് സങ്കല്പിച്ചിരിക്കണം. സ്വമാതാവ്, ഭാര്യാമാതാവ്, ജ്യേഷ്ഠപത്നി, ഗുരുപത്നി എന്നിവരിൽ നിന്നും ഗുരുത്വം സമ്പാദിച്ചിരിക്കണം. ഗുരുപത്നിയെ നമസ്കരിക്കാം. എന്നാൽ കാലിൽ സ്പർശിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല.